فیبر

فیبر
انواع آن به صورت : نخدار و اُستخوانی و فایبرگلاس ] میل گرد و ورق [ می باشد .
جهت عایق کاری برق و حرارت و آب بندی روغن های داغ ، آب داغ ، محلول های قلیایی و …
نوع نخدار و میل گرد آن جهت تراش قطعات طبق سفارش .
این محصول در ابعاد و ضخامت های مختلف موجود می باشد .

فهرست