فایبر سرامیک

فایبر سرامیک
تهیه شده از الیاف سرامیک می باشد
به صورت تخته ]بُرد[ ، پتو ]بلنکت[ ، پنبه ، طناب ، نوار ، پارچه و ساخت قالب بر مبنای سفارش می باشد.
این محصول جهت عایق کاری و هوابندی کوره های ذوب و لوله و کانال جایگاه ها و ساخت جداره های حرارت بالا به کار می رود .
تحمل دمایی این محصول از ۹۰۰ الی ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد بوده و با گِرید ها و دانسته ها و ابعاد و ضخامت های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .

فهرست