تکسون و ویکتوری

تکسون و ویکتوری
تهیه شده از پودر چرم و کاغذ سلولوزی
تکسون = برای آب بندی آب تا ۸۰ درجه سانتی گراد این محصول در ابعاد و ضخامت های مختلف موجود می باشد .
ویکتوری = برای آب بندی آب و روغن تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد .
این محصول در ابعاد و ضخامت های مختلف موجود می باشد .

فهرست